Przelicznik jednostek ciśnienia

reklama

Przelicznik jednostek ciśnienia zamienia jedną jednostkę ciśnienia na pozostałe. Wpisz poniżej w odpowiednie pole wartość ciśnienia, którą chcesz zamienić. Wyniki dla pozostałych jednostek zostaną zamienione i wyświetlone. Możesz przeliczać między następującymi jednostkami ciśnienia: paskal [Pa], kilopaskal [kPa], hektopaskal [hPa], megapaskal [MPa], milimetry słupa rtęci [mmHg], milimetry słupa wody [mmH2O], cale słupa wody [inH2O], cale słupa rtęci [inHg], funt na cal2 [psi], bar [bar] oraz atmosfera fizyczna [atm].

Ciśnienie - definicja

Ciśnienie - siła działająca prostopadle na jednostkę powierzchni. Podstawową jednostką ciśnienia jest paskal. Ciśnienie można obliczyć za pomocą wzoru:
Pa = N m-2 = kg m−1 s−2

Jednostki ciśnienia

Paskal - nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka Blaise’a Pascala. W układzie SI jest ona zdefiniowana jako jednostka pochodna, wyrażona za pomocą jednostek podstawowych SI. W codziennym życiu bardzo często stosowane są kilopaskale [kPa] (103 Pa), megapaskale [MPa] (106 Pa), lub hektopaskale [hPa] (100 Pa).
Hektopaskale wykorzystywane są w meteorologii do podawania wartości ciśnienia atmosferycznego.

Atmosfera fizyczna (atmosfera normalna, atm) - odpowiada średniemu ciśnieniu atmosferycznemu na poziomie morza na Ziemi. Odpowiada ona ciśnieniu 760 milimetrów słupa rtęci (mm Hg) w temperaturze 273,15 K (0 °C), przy normalnym przyspieszeniu ziemskim.

Atmosfera techniczka (at) - odpowiada ciśnieniu wywoływanemu siłą kilograma-siły rozkładającej się na jednym cm2 lub naciskowi 10 metrów słupa wody i jest ona powszechnie używana w technice.

Psi (ang. pound per square inch, funt na cal kwadratowy, ściślej pound-force per square inch, funt-siła na cal kwadratowy) - jednostka pochodna ciśnienia lub naprężenia w brytyjskim systemie miar, oparta na sile ciężkości.
1 psi = 6 894,75729 Pa

Bar - nazwa pochodzi od greckiego βάρύς, oznaczającego ciężar.
1 bar = 105 Pa